แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมบอร์ดบริหาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 6/2561 ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 10
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย กรณีโรงเรียนบ้านคำนางตุ้ม ประสบภัยธรรมชาติ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 8
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 12
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 15
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย Administrator 216
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) เขียนโดย Administrator 114
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เดินทางพร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย เขียนโดย Administrator 82
ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาส (SWOT) ปฐมวัย เขียนโดย Administrator 57
ประชุมการจัดสรรโควต้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด 3 เขียนโดย Administrator 78