แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับชมถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 12
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13
ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 9
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ สู่เส้นทางครูมืออาชีพ 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 11
ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 12
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ (ก.ต.ป. น.) ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 16
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำนาญ กบข. ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13
รับเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561(เช้า) เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 9
พิธีรับเครื่องราชฯชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2561(บ่าย) เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 10
โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13