แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2559 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 907
เครือข่ายอำเภอโพนทอง จัดอบรมเยาวชนคนดีของแผ่นดินฯ ปี 2559 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 900
งานมุทิตาจิต คณะครูอำเภอโพนทอง ประจำปี 2559 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 922
เครือข่ายอำเภอโพธิ์ชัย จัดอบรมเยาวชนคนดีของแผ่นดินฯ ปี 2559 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 879
การประชุมเชิงปฏิบัติการและวิเคราะห์ผลสอบการอ่านฯ ปี 2559 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 885
โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLIT) เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 1123
กิจกรรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 949
ประชุมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรวม ประจำปี 2559 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 838
คัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เขียนโดย Administrator 766
โครงการพัฒนาวิทยากร โรงเรียนคุณธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมฯ เขียนโดย Administrator 918