แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 28 - 30 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13
ประชุมพร้อมนำเสนอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาณ ห้องประชุมโปงลาง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 11
ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจราชการที่ 12 ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 9
อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 14
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561 รุ่นที่ 2 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13
อบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 13
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561 รุ่น 1 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 16
ประชุมบุคลากรในสำนักงาน สพป.รอ.3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 11
ประชุมชี้แจงการจัดสรรสำหรับจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 12
อบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกล STEM Education เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 16