แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชมการประชุมทางไกล การชี้แจ้งการประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 61 เขียนโดย Administrator 178
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมครูบำนาญ ร้อยเอ็ด เขต 3 เขียนโดย Administrator 146
พิธีมอบทุนโครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน โรงเรียนในสังกัด เขียนโดย Administrator 164
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประเมินคุณภาพผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เขียนโดย Administrator 147
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ กลุ่มพนาศึกษา เขียนโดย Administrator 141
ประชุมชี้แจงการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Administrator 129
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 150
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายฯ ปี 2560 เขียนโดย Administrator 150
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ตรวจราชการ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย เขียนโดย Administrator 145
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ตรวจราชการ โรงเรียนบ้านหนองนกทา อำเภอโพธิ์ชัย เขียนโดย Administrator 143