แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ แข่งขันกีฬาวันครู ปี 2561 อ.หนองพอก เขียนโดย Administrator 62
กิจกรรมงานวันครู "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 เขียนโดย Administrator 64
ประชุมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด 3 ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย Administrator 60
ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบ O-NET เขียนโดย Administrator 54
ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดฯ) เขียนโดย Administrator 34
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ปี 2561 เขียนโดย Administrator 26
สพป.ร้อยเอ็ด 3 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ conference พุธเช้า...ข่าว สพฐ. เขียนโดย Administrator 31
พิธีรับมอบทุนโครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน โรงเรียนในสังกัด เขียนโดย Administrator 19
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2561 เขียนโดย Administrator 32
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ของโรงเรียนในสังกัด เขียนโดย Administrator 40