ประกาศ เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างจำนวน 39 อัตรา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 อัตรา จึงประกาศตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว และที่คาดว่าจะว่างเลื่อนไหลในคราวเดียวกัน ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2561 ดาวโหลดรายละเอียดท้้งหมด