ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี พ.ศ. 2561

1.กรณีตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

2.กรณีพิเศษ

3.กรณีย้ายแทนตำแหน่งว่าง

4.กรณีสับเปลี่ยนตัวบุคคล