ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน ให้ยื่นคำขอพร้อมแบบรายงานและข้อเสนอในการพัฒนางานถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=424