บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนอนุบาลโพนทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งครูผู้สอน

หมายเลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ผู้สมัคร
01 นางสาวนันทวัลย์ ธงศรี
02 นางสาวชุติมา ตรีธวัช
03 นางสาวสุธารินี เยาวนิต

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด