เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลโพนทอง

ด้วยโรงเรียนอนุบาลโพนทองมีความประสงค์จะทำการประมูลสหกรณ์ร้านค้า เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโพนทอง
การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา
- ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาได้ที่โรงเรียนอนุบาลโพนทอง (ห้องธุรการโรงเรียน)ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวัน เวลาราชการ
- ยื่นซองประมูล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 10.00 น. และ
เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา
ให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด