เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ประกาศ เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง จำนวน 13 ตำแหน่ง และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นคำขอไว้เดิม หากมีความประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่างให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม หากไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องดังกล่าวเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะย้าย ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด