ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครู เรื่องการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และซ่อมเสริมด้วยสื่อมัลติมีเดีย

ด้วย บริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดียขอความอนุเคราะห์ปนะชาสัมพันธ์โครงการอบรมครู เรื่องการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และซ่อม เสริมด้วยสื่อมัลติมีเดีย โดยมีกำหนดการอบรมในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์กรีนวิว ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด