ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด หนังสือ ลว 13 มิ.ย.59 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเด็กด้อยโอกาสและยากจนเพิ่มเติม

ด่วนที่สุด หนังสือ ลว 13 มิ.ย.59 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเด็กด้อยโอกาสและยากจนเพิ่มเติม ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 
***เนื่องจากขณะนี้ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปตรวจสอบเด็กด้อยโอกาส ยากจน และรายได้ผู้ปกครอง 
***ขอให้รีบดำเนินการเข้าตรวจสอบและอัพโหลดเอกสารแก้ไขข้อมูลเด็กด้อยโอกาสและรายได้ผู้ปกครอง ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น . หลังจากนั้นระบบจะปิดรับการส่งข้อมูลทุกช่องทาง