ขอเชิญครูสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ”

          ด้วยโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสมาชิกสโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน       สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กิจกรรม “สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ    สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการองค์ความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อพัฒนานักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ให้กว้างขวาง หลากหลาย มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
          ในการนี้ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เชิญชวนให้ครูสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้ส่งเสริมการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยส่งแฟ้มสะสมผลงานและร่องรอยหลักฐานการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จำนวน ๑ ชุด ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเองที่โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ดังนี้
   โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา
   แขวงดุสิต เขตดุสิต
   กรุงเทพมหานคร
   ๑๐๓๐๐
 
          อนึ่ง การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” เพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้ส่งเสริมการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ขอให้ดำเนินการโดยความสมัครใจ
ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด