ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอส

ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ.2560 - 2561)

เปิดรับสมัครเดือนเมษายน - 1 มิถุนายน 2559 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่ www.afsthailand.org

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ : เกิดระหว่าง 30 มิ.ย. 2542 ถึง 31 ธ.ค. 2544 และกำลังจะขึ้นระดับชั้น ม.3, ม.4, ม.5 หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้โปรดศึกษาระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ละเอียดก่อนที่จะสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย โทรศัพท์หมายเลข 02 574 6197-9 ต่อ 503 - 509