ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯ ของสำนักงานเลขธิการคุรุสภา ประจำปี 2561

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศ จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย

1.เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประจำปี 2561
2.เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล "ผลงานวิจัยของคุรุสภา" ประจำปี 2561
3.เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2561 
     ในการนี้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จึงให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูในสังกัดทราบเพื่อเสนอโครงการดังกล่าวฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด