โองการอัญเชิญบูรพาจารย์

โองการอัญเชิญบูรพาจารย์ (วันครู)

ดาวน์โหลดโองการอัญเชิญบูรพาจารย์