ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ "เด็กรักครู ครูรักเด็ก"

ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ

 "เด็กรักครู ครูรักเด็ก"

ผู้ส่งผลงานแบ่งเป็น 4 ประเภท 
1. นักเรียนมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับอุดมศึกษา
3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4. ประชาชนทั่วไป


เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th