โปรดตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ผู้ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุแล้วให้เร่งดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยด่วน เพราะข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (9 ธันวาคม 2559) กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และต้องไม่พ้นระยะเวลา 5 ปี ที่ใบอนุญาตยังมีอายุใช้ได้ จะต้องเสียค่าดำเนินการกรณีต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท ระยะเวลาที่นับได้ไม่ถึง 1 เดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยจะเริ่มคิดค่าดำเนินการกรณีต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ksp.or.th