ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 - 21 พฤษาภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท เพื่อให้ครู อาจารย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ นำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนา งานในหน้าที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในการนี้ สถาบันจึงขอเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยมีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคัดบัญชาแล้ว ในการนี้สถาบันได้มอบหมายให้ นางสาวศุภรดา เกษร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-0602-8 ต่อ 1417 นางสาวปุณยวีร์ อิสริยะพร ต่อ 1422 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 092-414-5296 (ในวันและเวลาราชการ) เป็นผู้ประสานงาน ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด