การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองชั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.)

ด้วยสมาคมลูกเสือ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดฝึกอบรมวิชาการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.) ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด