แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2560

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2560 ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2560
***ผู้ประสงค์เสนอโครงการฯสามารถเสนอได้ 3 ช่องทาง
1. ยื่นด้วยตนเอง
2. ยี่นทางไปรษณีย์
3. ยื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด...>&