การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชนร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2560
ทั้งนี้สถานศึกษาทุกสังกัด สามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี - 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด...
http://www.ksp.or.th/