การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ksp.or.th<