ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ขั้นสูง สำหรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้สนใจในกิจกรรมลูกเสือที่ไม่สังกัดกองลูกเสือใดๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 1 รุ่น 60 คน ระหว่างวันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือพลาญชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดทั้งหมด