ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดกรมการจัดหาคน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหลักในการให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนวัยแรงงานทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดให้นายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปต้องจ้างคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วน 100 : 1 คน ตามมาตรา 33 หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 หรือการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงานหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35

เพื่อให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทำสำหรับคนพิการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสถานประก