ประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี และคำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 โดยผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพ นำส่งรายชื่อที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เพื่อนำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดแผนการดำเนินงานต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ โดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพ ส่งสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด