บันทึกข้อมูลจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเสลภูมิ
บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก เมืองโพธิ์ชัย อนุบาลเมืองเสลภูมิ
บ้านปากช่อง โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ เสลภูมิสามัคคี
บัวดงมันวิทยา บ้านจัมปาพระอุ้ย บ้านท่าไคร้
บ้านราษฎร์ดำเนิน บ้านหนองบัว บ้านเหล่าแขมดงกลาง
ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน บ้านหนองแวงใหญ่ บ้านดงหวาย
บ้านคำนาดี บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านท่าสี
บ้านหนองขอนแก่น บ้านภูเขาทอง บ้านโคกกุงดอนกอก
บ้านโคกกกม่วง บ้านโนนใหญ่ บ้านหนองเม็ก
บ้านพรหมจรรย์ บ้านโคกใหญ่ ขวัญเมือง
บ้านดงกลาง บ้านนางาม บ้านดงประเสริฐ
บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา ชุมชนบ้านขวาว
บ้านแฝก บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ บ้านโนนยาง
บ้านหนองตอ บ้านดอนเรือ บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์
นาแพงวิทยาคาร บ้านดงยาง บ้านหันหน่องสามัคคี
บึงอุดมบึงคำ บ้านหนองอึ่งโปโล บ้านทรายมูล
บ้านหนองม่วง ชุมชนบัวคำ บ้านนากระตึบ
สะอาดเจริญใหม่สามัคคี บ้านโคกหนองบัว บ้านหนองสิม
ถนนชัยสามัคคี บ้านหนองนกทา บ้านท่าม่วง
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา
บ้านดอนหวาย บ้านโพธิ์ศรี บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง
บ้านโนนไชยศรี บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ บ้านสำโรงหนองจอก
บ้านโคกสมบูรณ์ บ้านดอนควาย บ้านพันขาง
น้ำคำสมศรี บ้านท่าเสียว บ้านโพธิ์ชัน
บ้านหนองขี้ม้า บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) บ้านกุดเรือ
บ้านนาศรีนวล บ้านหนองตาไก้ บ้านโพธิ์ตาก
บ้านพรมสวรรค์ บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา
บ้านนาสีใส บ้านหนองอิโล บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
บ้านหนองหิ่งหาย บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)
บ้านโพนทอง อัคคะวิทยา บ้านขว้างวิทยากร
บ้านนาทม บ้านนาเลา บ้านป่าขีหนองขุ่น
บ้านหนองไฮ บ้านโพนเฒ่า บ้านนาเมือง
บ้านนาอุ่ม บ้านน้ำเกลี้ยง บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์
บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)   บ้านโจด
บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว อำเภอหนองพอก บ้านหนองหงษ์หนองงู
บ้านป้องสร้างบุ บ้านคำโพนสูง บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด ไตรมิตรวิทยา บ้านยาง
บ้านวังยาว วังใหญ่หนองผักแว่น บ้านลาด
บ้านวังม่วย บ้านกุดเต่าวิทยา บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ
บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
บ้านเหล่าน้อย สามพานประชาสรรค์ บ้านแห่ประชานุกูล
บ้านหนองแสงทุ่ง โคกสว่างหาญไพรวัลย์ บ้านหัวคู
บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย บ้านแก้งศรีสว่าง บ้านบ่อแกนาเลา
อนุบาลโพนทอง บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา บ้านโนนสว่าง
พนาลัยวิทยาเสริม ท่าสีดาวิทยา บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ
กุดสระวิทยานุกูล ทรายทองเฉลิมวิทย์ บ้านโนนสวรรค์
บ้านหนองนกเป็ด บ้านหนองแข้ดง บ้านสะอาดนาดี
บ้านโนนแก้ว ป่าไม้อุทิศ 11 บ้านนาแพง
โนนเพชรพัฒนา หนองแวงบึงงาม บ้านหนองผักแว่น
ชุมชนบ้านสว่าง ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 บ้านนาโพธิ์
บ้านท่าสำราญ เหล่าขุมมันท่าสะอาด บ้านหนองฟ้า
คำพระโคกก่งวิทยา ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก บ้านหนองกุง
บ้านคำอุปราช ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง บ้านบาโคหนองแคน
บ้านโนนลาด หนองคำวิทยา ชุมชนนาทมโคกก่อง
ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) หนองไฮภูเขาทอง บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)
บ้านหนองแวงแห่ บ้านโนนปลาเข็ง บ้านหนองตุ
บ้านกุดแห่ บ้านเหล่าโพนงาม บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)
โคกล่ามวิทยาคาร บ้านกุดขุ่น บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่
บ้านดงดิบ อนุบาลเมืองหนองพอก บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
บ้านหนองใหญ่ทับครัว หนองโนราษฎร์บำรุง เมืองไพรวิทยาคาร
บ้านโนนโพธิ์ บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร บ้านบากหนองเทา
บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี บ้านกกตาลดงบังวิทยา บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา
สีดากระพี้ประชาสรรค์ บ้านโพนงามหนองน้ำกิน บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา
บ้านดอนชาด บ้านหนองบก วังหลวง
บ้านอุ่มเม่า บ้านโคกนาคำ บ้านท่าเยี่ยม
จุมจังนาคำชลประทานวิทยา ศรีสวัสดิ์ บ้านโพธิ์งาม
  หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ บ้านโสกเตย
อำเภอเมยวดี บ้านปลาโด บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง
ชุมชนบ้านชมสะอาด   บ้านหนองไผ่หนองหว้า
บ้านหนองโน   บ้านสีเสียด
บ้านหนองเดิ่น   หนองหลวงประชาบำรุง
บ้านโคกสี   บ้านหนองสำราญหนองเรือ
บ้านห้วยทราย   บ้านดงแจ้งโนนสูง
ชุมพรนาเจริญ   หนองจอกวิทยา
บ้านโป่งประชาพัฒน์   บ้านวังเข
คำนางตุ้มโนนสวรรค์   บ้านท่าลาดหนองผักตบ
ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ    
อนุบาลเมืองเมยวดี    
บ้านหนองสองห้อง