Get Adobe Flash player

TEPE

free58

DC

dlit

bblani

pandltv

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous Next
 • 1
 • 2
ด่วนที่สุด สทศ.จะปิดระบบการนำส่งข้อมูลนักเรียน O-NET ชั้น ป.6, ม.3 ปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2558 16:06
ด่วนที่สุด สทศ.จะปิดระบบการนำส่งข้อมูลนักเรียน O-NET ชั้น ป.6, ม.3 ปีการศึกษา 2558... Read more
แบบคำขอกู้และหนังสือยินยอม การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558 15:36
ดาวโหลดหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ... Read more
ให้โรงเรียนวิถีพุทธเข้าระบบเพื่อประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2558 10:59
ให้โรงเรียนวิถีพุทธเข้าระบบเพื่อประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ รอบ ๑๒ เดือน... Read more
ประชาสัมพันธ์ สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วันพุธ, 05 สิงหาคม 2558 00:45
ในปีการศึกษา 2558 นี้ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย... Read more
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่น 2 วันพุธ, 05 สิงหาคม 2558 00:35
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีการอบรมครูวิทยาศาสตร์... Read more
ประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 วันพุธ, 05 สิงหาคม 2558 00:29
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558... Read more
ผลงานประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองเนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2558 08:36
กระทรวงศึกษาธิการ  ขอส่งหนังสือ ... Read more
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2558 04:31
ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... Read more
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558 05:28
ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน... Read more
โครงการการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2558 08:23
ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด... Read more

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
การสำรวจข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2558 15:38
ด้วยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3... Read more
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 58 วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2558 15:30
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี... Read more
การให้บริการงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558 17:59
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ 3 วิธี... Read more
ประกาศรายชื่อ ครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 58 วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2558 14:28
ดาวโหลดรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น... Read more
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2558 03:34
บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3... Read more
การคัดเลือกครูผู่สอนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 วันศุกร์, 27 มีนาคม 2558 09:53
การคัดเลือกครูผู่สอนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยผู้ประสงค์เสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก... Read more
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปรจำปี 58 วันศุกร์, 27 มีนาคม 2558 09:48
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปรจำปี 2558... Read more
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558 วันศุกร์, 27 มีนาคม 2558 04:27
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558... Read more
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกฯ วันศุกร์, 13 มีนาคม 2558 03:02
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ... Read more
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี วันศุกร์, 13 มีนาคม 2558 01:14
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2558... Read more
การคัดเลือกผู้ประกอบทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558 วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 04:48
การคัดเลือกผู้ประกอบทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558... Read more

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Previous Next
 • 1
 • 2
โรงเรียนบ้านท่าเสียว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558 22:42
โรงเรียนบ้านท่าเสียว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read more
โรงเรียนบ้านหัวคู สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 22:37
โรงเรียนบ้านหัวคู สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read more
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 09:41
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read more
โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 00:50
โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read more
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2558 07:30
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ... Read more
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2558 06:21
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ... Read more
รร.ท่าสีดาวิทยา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันจันทร์, 27 กรกฎาคม 2558 08:58
ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 ชุด Read more
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร วันศุกร์, 13 มีนาคม 2558 09:58
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาจ้าง... Read more
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558 17:47
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล... Read more
โรงเรียนขวัญเมืองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วันอาทิตย์, 08 มีนาคม 2558 10:50
โรงเรียนขวัญเมืองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558... Read more
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม วันศุกร์, 06 มีนาคม 2558 08:25
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read more
โรงเรียนบ้านดงกลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ วันศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2558 04:50
โรงเรียนบ้านดงกลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา... Read more

ภาพกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Previous Next
 • 1
 • 2

วีดีโอกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
พิธีลงนามข้อตกลง MOU สพป.สะอาดใส ร่วมใจต้านทุจริต คอร์รัปชั่น วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2558 02:30
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายสินสมุทร แสนสุข ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนบ้านสีเสียด วันอังคาร, 02 ธันวาคม 2557 00:20
  โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนบ้านมะหรี่ฯ วันอังคาร, 25 พฤศจิกายน 2557 23:49
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคาร วันพุธ, 19 พฤศจิกายน 2557 00:07
  โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด รร.หนองหลวงประชาบำรุง วันอังคาร, 18 พฤศจิกายน 2557 00:09
  โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557 23:53
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... Read more
โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วันพฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2557 23:43
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อย... Read more
โครงการห้องเรียนอุ่นใจ โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านสะอาดฯ วันศุกร์, 25 กรกฎาคม 2557 03:36
 โครงการห้องเรียนอุ่นใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วันที่ 25... Read more
โครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ วัดป่าหนองโมงบูรพาราม วันศุกร์, 20 มิถุนายน 2557 16:36
 โครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา... Read more

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Previous Next
 • 1
 • 2
นายจำรัส ธงทอง โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) วันจันทร์, 24 พฤศจิกายน 2557 17:14
นวัตกรรมคณิตศาสตร์ "เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม" นายจำรัส  ธงทอง โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) Read more
งานวิจัยโรงเรียนดีศรีตำบล โดย ผอ.อรนงค์ ขวาป้องใต้ วันศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2557 10:45
การวิจัยเชิงประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนดีศรีตำบล... Read more
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดย อ.ทิพาพร สีบุดี โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 10:52
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาท้องถิ่นของเรา 1... Read more
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดย อ.ทิพาพร สีบุดี โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 10:02
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ... Read more

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

SinSamut

รอง ผอ.สพป.รอ 3

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้ชม
374
เนื้อหา
329
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
254717

Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form

www.roiet3.go.th

เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

หมู่ 2 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์  043-571388

Webmaster : ฐาปกรณ์  ธรรมรักษา โทรศัพท์ 086-3534796 E-mail : pragon_ta@hotmail.com